89. Mateřská školka Plzeň

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

- Předškolní vzdělávání

- Zajištění školního stravování

- Zajištění závodního stravování

Viz Zřizovací listina

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.Kontaktní spojení.Kontakty
5.Platby.

Školné

Stravné

6.Identifikační číslo školy (IČ).70940690
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ 70940690

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty.

Údaje o rozpočtu

ŠVP k dispozici v šatnách dětí

Zřizovací listina

9.Žádosti o informace.Místo a způsoby podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání.Kontakty
11.Opravné prostředky.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení

12.Formuláře.Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování - 
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Evidenční list dítěte -
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen ) -  Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte -  k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy k nahlédnutí.
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Dosud nebylo řešeno.

16.Licenční smlouvy, Výhradní licence.Nejsou uzavřeny.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva.  2016  2017  2018

 

 

Naše třídy

Motýlci Čmeláčci Světlušky Berušky Včelky Naše třídy