Návrat dětí do mateřské školy od 12. dubna 2021

Vrací se děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nově je umožněn nástup mladším
dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz níže).
Povinné testování Ag testy 2x týdně se vztahuje na všechny děti, které přijdou do mateřské školy.
Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Pokud nebude dítě v testovací den přítomno, bude mu
proveden test ihned po nástupu do mateřské školy.
Ag test – jedná se o stěr z přední části nosu, provede zákonný zástupce dítěte v mateřské škole
a po té další testovací úkony provede personál školy. Testování dětí Ag testy bude probíhat
v šatnách u jednotlivých tříd před příchodem do třídy. Na vyhodnocení testu je potřeba
15 minut, prosím, počítejte s dostatečnou časovou rezervou.
Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete
na webu TESTOVANI.EDU.CZ

Prosíme, seznamte se s informacemi k testování dětí, s návody k testování, k opatřením
ve školách atd.
Od testování budou osvobozené pouze děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
Toto zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře či zprávou z laboratoře (sms).

Vybrané profese
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese.

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogové, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
  družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá, Praktická škola
  dvouletá nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo
  ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci v sociálních službách
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele, jinak nebude mladší dítě přijato.