Masarykova základní škola Plzeň

Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň, příspěvková organizace

Organizace zápisů do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

na základě aktuálních opatření MŠMT

I. Základní opatření

I.1. K zápisu se přihlašují děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší šestý rok věku.

I.2. Zápisy do prvních tříd budou mít pouze administrativní podobu bez přítomnosti dítěte.

I.3. Zákonný zástupce dítěte své dítě přihlásí k zápisu pomocí formuláře poskytnutého školou.

I.4. Z výše uvedených důvodů škola nebude brát zřetel na časové rezervace k původně plánovaným zápisům.

II. Formulář k zápisu

II.1. Formulář k zápisu bude zveřejněn na stránkách školy.

II.2. Zákonný zástupce dítěte si formulář vytiskne a pravdivě výplní, za pravdivost ručí svým podpisem.

II.3. Kdo nemá možnost formulář stáhnou a vytisknout, může si jej vyzvednout ve škole vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hod.

III. Doručení vyplněného formuláře

III.1. Vyplněný a podepsaný formulář doručí zákonný zástupce škole nejpozději do středy 8.4.2020,kdy končí zápisy na území statutárního města Plzně.

III.2. Způsob doručení: Datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobně do schránky u hlavního vchodu školy.

III.3. Ze závažných důvodů může zákonný zástupce požádat školu o prodloužení termínu odevzdání formuláře až do 30.4.2020. Dohodu o prodloužení termínu musí učinit písemně nebo telefonicky (378 0208 680), nejpozději však do 8.4.2020.

IV. Potvrzení školy po přijetí formuláře

IV.1. Po přijetí formuláře škola telefonicky, písemně nebo mailem kontaktuje zákonného zástupce, potvrdí přijetí formuláře a sdělí zákonnému zástupci registrační číslo dítěte, pod kterým bude vedeno ve správním řízení.

IV.2. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude do 17.4.2020 vyvěšen na hlavním vchodu školy a zveřejněn na stránkách školy. Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou vyrozuměni písemnou formou.

IV.3. Pokud zákonný zástupce uvede do formuláře neplatné nebo nepravdivé kontaktní údaje, neručí škola za zdárné vyřízení zápisu.

V. Pomoc školy při vyplňování formuláře

V.1. Pokud zákonný zástupce žáka nemůže ze závažných důvodů zápisový formulář samostatně vyplnit, může se k jeho vyplnění dostavit osobně do školy ve dnech původně plánovaných zápisů v pátek 3.4.2020 od 10.00 do 18.00 hod a v sobotu 4.4.2020 od 9.00 do 12.00 hod. Při vyplňování předloží doklad totožnosti a rodný list dítěte.

V.2. Škola připraví dvě pracoviště (vestibul I. stupně a vestibul II. stupně). Zákonní zástupci budou vstupovat jednotlivě, vybaveni rouškou či respirátorem a rukavicemi. Zdrží se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k doplnění formuláře.

V.3. Osobám bez ochranných pomůcek nebude vstup do budovy umožněn.

V.4. V případě jakýchkoli nejasností volejte číslo 378 028 680