PLATBA ŠKOLNÉHO PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na délce uzavření MŠ

Postup ponížení školného upravuje Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v § 6 odst. 5 takto:

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

BŘEZEN:

za březen bude vráceno školné ve výši 353,- Kč na účty rodičům do 15. 4. 2020

Propočet vrácení školného:

555 Kč : 22 (pracovní dny) x 8 dní provozu MŠ (1 .3. – 11. 3.) = 202,- Kč.
555 Kč – 201 Kč = 354,- Kč k vrácení

DUBEN:

Úplata za předškolní vzdělávání za duben, která dorazí na běžný účet do 14. 4. 2020 bude také do 15. 4. 2020 vrácena. Ostatní platby, které dorazí po tomto datu, budou vráceny do 30.4.2020.

V Plzni dne 13. 3. 2020

Bc. Jiřina Solfronková
ředitelka školy