Organizace zápisů do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
pro školní rok 2020/2021 se budou konat zápisy k povinné školní docházce na všech základních školách zřizovaných statutárním městem Plzeň v termínu shodném s původním určením, to je od
1. 4. 2020 do 8. 4. 2020 včetně, ale vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 30. 4. 2020 všemi možnými způsoby (viz níže).
Dle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů, motivační část zápisů proběhne až po ukončení mimořádných opatření(důvodem je co největší urychlení průběhu zápisů).
Možné způsoby podání žádosti
Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne z webových stránek jednotlivé školy nebo fyzicky vyzvedne ve škole a doručí do školy následujícími způsoby nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů:
1.       do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2.       e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
3.       poštou (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů)
4.       osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob ve vstupních prostorách školy, které jsou zároveň místem zápisu (tj. roušky, dodržení rozestupu mezi jednotlivými osobami, větrání, desinfekce aj.); zde je vhodné uplatnit elektronický rezervační systém, kde by si zákonní zástupci zarezervovali konkrétní čas, kdy se k zápisu dostavit). Vstupní prostor se upraví pro příchod jednotlivých rodičů včetně diskrétní zóny jednoduše označené páskou, lze využít i vrátnice škol apod. Rodiče, kteří se dostaví osobně bez vyplněné a podepsané žádosti, dostanou na místě vytištěnou žádost, kterou si vyplní mimo prostor školy a po dohodě se školou a v souladu s nastaveným systémem přijdou v jiném, školou vymezeném, pozdějším čase tak, aby se před školou neshromažďovalo více rodičů, než je na příslušný termín přes rezervační systém přihlášeno nebo škola využije podle místních podmínek ještě jiné vstupní prostory školy.
Před školou i na budově školy budou sdělení o nutnosti dodržovat rozestupy mezi rodiči alespoň 2 metry a značení využitých vstupů do školy pro rodiče.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (na základě předchozítelefonické domluvy konkrétního času se školou).
Očekáváme, že zákonní zástupci upřednostní první tři způsoby podání a osobní podání zvolí v případě, že potřebují zároveň komunikovat s pedagogickými pracovníky. Pro podporu těchto podání školy na svých webových stránkách zdůrazní telefonickou rozšířenou podporu alespoň týden před termínem zápisů.
Vzhledem k tomu, že je v době mimořádných opatření doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte, je vhodné, aby součástí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (na konci tiskopisu) bylo prohlášení zákonného zástupce, že volba základní školy byla projednána s druhým zákonným zástupcem dítěte a ten s touto volbou školy souhlasí.  
 
Povinné náležitosti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:
·         jméno a příjmení žadatele (dítěte),
·         datum narození,
·         místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu) – místo trvalého pobytu spádového dítěte lze ověřit buď prostřednictvím předloženého občanského průkazu nebo potvrzením z ohlašovny pobytu nebo telefonickým ověřením u příslušného MO (vykonává působnost obce k ohlašovně pobytu)
·         označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
·         podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
·         jméno a příjmení tohoto zástupce,
·         místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.
Doporučené náležitosti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:
Informace o speciálně vzdělávacích potřebách dítěte, žádosti o odklad PŠD, předčasný nástup dítěte k PŠD (doporučení školských poradenských zařízení, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) – pokud v době zápisu nejsou doloženy, přeruší ředitel školy správní řízení o zápisu do doby vydání doporučení.
Seznamy dětí podle školských obvodů
Před zahájením zápisů obdrží ředitelé školy stejně jako v loňském roce seznamy dětí podle školských obvodů včetně seznamu cizinců (kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů), na které se vztahuje povinnost plnění povinné školní docházky. Tento seznam bude vytvořen k datu
31. 3. 2020.
Využijte těchto seznamů primárně k ověření trvalého pobytu dítěte, než se budete obracet se žádostí na ohlašovny pobytu u příslušného MO.
Škola OnLine
Do 13. 4. 2020 je třeba, aby ředitel školy zajistil doplnění seznamu dětí do evidence uchazečů ve Škole Online, důvodem je zobrazení duplicit.
Losování
Pokud škola nemá dostatečnou kapacitu pro všechny spádové děti, přistoupí k losování (to by mělo být transparentní), způsob losování záleží na řediteli školy (možné způsoby – ŘŠ + další zástupce, školská rada aj.) opět s důrazem na dodržení všech hygienických opatření těchto osob (tj. roušky, dodržení rozestupu mezi jednotlivými osobami, větrání, desinfekce aj.).
Seznam přijatých dětí vyvěsit na webu školy pod registračními čísly.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání oznamovat zákonným zástupcům tradičními způsoby.